Projekt TAVES začína

0
688

INICIATÍVA začne od apríla realizovať aktivitu projektu z operačného programu Efektívna verejná správa s názvom TAVES – tlačová agentúra verejnej správy.

Projekt sa týka komunikácie medzi subjektmi Verejnej správy ( VS ), na jednej strane, právnickými osobami a občanmi, ktorí sú prijímatelia služieb VS, na strane druhej.

Účelom tohto projektu je zaoberať sa  touto komunikáciou, analyzovať ju, navrhnúť jej systémové zlepšenie, premietnuť tieto návrhy do dokumentov Verejnej správy a uviesť ich do reálnej, udržateľnej do praxe. Hybnou silou tohto procesu má byť zapojenie sa MNO do neho tak, aby vzniklo funkčné partnerstvo VS – MNO – prijímatelia, pracujúce na zefektívňovaní komunikácie medzi cieľovými skupinami. Projekt s týmto zameraním je naplánovaný na území Žilinského kraja.

Projekt reaguje na viaceré identifikované problémy –  na regionálnej úrovni absentuje koncepcia komunikácie, chýba partnerský prístup pri hľadaní riešení, do tvorby koncepčných materiálov nie sú zapájané cieľové skupiny, nepoužíva sa vhodná forma komunikácie,

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity  – Vytvorenie TAVES – tlačovej agentúry verejnej správy.

Projekt prispeje k zlepšeniu komunikácie medzi verejnou správou na rôznych stupňoch a prijímateľmi ich služieb. Projekt na to prinesie nástroj, ktorým je TAVES – tlačová agentúra verejnej správy. Stratégie na komunikáciu subjektov verejnej správy povedú k efektívnemu využívaniu služieb portálu v zmysle šírenia informácií a na druhej strane právnické a fyzické osoby budú využívať informácie z portálu pre svoje konanie.

Stručný opis projektu nájdete na tejto stránke v sekcii Verejná správa / Projekt TAVES.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.