Informácia o projekte:

Názov a sídlo prijímateľa: INICIATÍVA, Dražkovce 223, 038 02 Dražkovce

Názov projektu: TAVES – tlačová agentúra verejnej správy

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP: 379 875,28 €

Stručný opis projektu:

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity.

Aktivita má názov: TAVES – tlačová agentúra verejnej správy.

Hlavná aktivita sa skladá zo štyroch podaktivít:

1.1 Analýzy stavu komunikácie

1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie

1.3 Tvorba komunikačnej stratégie 

1.4 Vytvorenie tlačovej agentúry TAVES:

1.4.1 Vytvorenie tlačovej agentúry TAVES

1.4.2 Zapojenie cieľových skupín do práce tlačovej agentúry TAVES.

1.4.3 Mediálna kampaň 

Účelom tejto aktivity  je vytvorenie dobre fungujúcej agentúry na šírenie informácií z verejnej správy k širokej verejnosti – užívateľom služieb verejnej správy. Účelom zefektívnenia informácií je následne lepšie pochopenie politík VS a skvalitnenie služieb pre cieľové skupiny.   

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k skvalitneniu systému a procesov pri komunikácii VS prostredníctvom vytvorenia nového systémového nástroja – tlačovej agentúry TAVES, slúžiacej na prenos informácií medzi VS a používateľmi jej služieb. 

Základné činnosti a metódy aktivity projektu:

1.1 Analýzy stavu komunikácie

Analýza stavu komunikácie bude zahŕňať analýzu komunikácie VS – analýzu aktuálnych mediálnych výstupov. a ich ďalšie šírenie.

1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie

Spracovanie a vyhodnotenie všetkých analyzovaných problémov, potrieb a aktuálnych možností v regióne.  

1.3 Tvorba komunikačnej stratégie 

Návrh riešenia na zlepšenie komunikácie. Vytvorenie komunikačných stratégií jednotlivých subjektov verejnej správy s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti informácií od VS na regionálnej úrovni. 

1.4 Vytvorenie tlačovej agentúry TAVES

1.4.1 Vytvorenie  tlačovej agentúry TAVES

Zadefinovanie požiadaviek na tlačovú agentúru verejnej správy. Z nich bude zrejmé, čo by mala agentúra spĺňať. Vytvorenie internetového portálu TAVES.

1.4.2 Zapojenie cieľových skupín do práce tlačovej agentúry.

Subjekty budú posielať informácie tlačovej agentúre, alebo ich publikovať na jej portál priamo. Niektoré budú spracovávať redaktori tlačovej agentúry. 

1.4.3 Mediálna kampaň 

Cieľom kampane je spopularizovať tlačovú agentúru a informovanie širokej verejnosti o možnostiach využívať portál TAVES. 

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na
www.reformuj.sk.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.