Informačné aktivity pokračujú stretnutiami

0
288

Informačné aktivity, sme od začiatku projektu plánovali ako  workshopy,  na ktorých sa budeme stretávať s ľuďmi s cieľových skupín a budeme sa spolu rozprávať. To nám čiastočne prekazila pandémia, ale nakoniec sme sa dočkali možnosti stretávať sa v skupinách, a hneď sme túto možnosť ja využili. Urobili sme sériu workshopov. Začali sme v máji. Cieľové skupiny sme si rozdelili podľa štatútov subjektov verejnej správy, lebo podľa ich zamerania tvoríme pre nich aj komunikačné stratégie. V mesiaci máj sme urobili workshop pre záujmovú samosprávu a workshop pre mestá. V júni potom dva workshopy pre obce a jeden workshop pre VÚC – riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spolu sme  teda do konca júna zrealizovali šesť workshopov – informačných aktivít, čím sme o jednu prekročili plánovaný merateľný ukazovateľ.

Na workshopoch sme prezentovali naše zistenia z komunikácie, spracované do podrobných analýz a naše návrhy komunikačných stratégií. Zástupcovia verejnej správy k tomu pridali v diskusiách  poznatky zo svojej komunikačnej praxe, ktoré sme potom zahrnuli do finálnych verzií stratégií.   Takto splnia vzniknuté stratégie svoj cieľ – byť pomôckami verejnej správe pri zlepšovaní jej komunikácie s verejnosťou.