Ekológia lokálnych médií

0
609

V rámci projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy sme sa zaoberali, okrem komunikácie subjektov verejnej správy, aj ich spoluprácou s lokálnymi médiami. V tomto smere sme uskutočnili prieskum v tejto oblasti, ktorý sme spracovali a tvorí základ viacerých komunikačných stratégií pre verejnú správu. Pri príprave analýz z nášho prieskumu, sme sa prirodzene zaoberali aj pôsobením lokálnych médií inde v Európe. Vybrali sme si za model pôsobenie lokálnych médií v Škandinávii. Nakoľko je tento výskum lokálnych médií veľmi zaujímavý, prinášame časť z neho aj vám.

 

Ekológia lokálnych médií

Tradičné médiá a sociálne médiá sú previazané v komplikovaných vzťahoch v rámci tzv. Ekológie lokálnych médií. Národný švédsky prieskum zameraný na médiá ukázal, že ľudia využívajú sociálne siete viac ako lokálne noviny (tlačené aj online), aby ostali informovaní o lokálnych udalostiach. Naproti tomu, používatelia stále považujú tradičné médiá ako predplatiteľské noviny či regionálne verejné služby (rádio a TV) za významnejší zdroj informácií než sú sociálne médiá. Lokálne noviny prechádzajú poklesom ich odberateľov avšak nové tzv. hyperlokálne majú stále pomerne stabilné počty. Napriek tomu, noviny produkujú väčšinu pôvodných správ a reportáží, a verejné služby a hyperlokálky majú skôr doplnkovú pozíciu v rámci ekológie lokálnych médií.

Staré tradičné média klesajú a zatvárajú svoje miestne redakcie a nové druhy lokálnych médií sa vyvíjajú na platformách ako sú bezplatné (schránkové) tlačené noviny, hyperlokálne online spravodajské stránky, a lokálne komunitné rádio (Olsen et al. 2018). V rovnakom čase –sa FB vyvinul do platformy, ktorá pomáha ľuďom byť informovaní o živote v ich miestnej komunite, či už cez sociálne siete, alebo linky lokálnych médií (Nygren, 2019).

Nejde o akýsi severský unikát, ale o výsledok pozorovania ekológie lokálnych médií mnohých západných krajín (Nielsen, 2015).

Analýza z pohľadu ekológie lokálnych médií a rôznych aktérov v tomto mediálnom ekosystéme sleduje:

 • tvorcov správ,
 • miestnych/regionálnych činiteľov
 • príjemcov správ

 

Žurnalistika predstavuje len jednu časť ekológie lokálnych médií a je stále viac kombinovaná s množstvom rôznych druhov mediálnych obsahov a správ na platformách ako sú FB, či na webových stránkach miestnych /regionálnych činiteľov, vrátane miestnej/regionálnej  samosprávy a miestnych/regionálnych politikov.

Dôraz je potrebné brať na celý lokálny mediálny ekosystém a na to ako pracuje – na to ako rôzne typy médií a príjemcov správ v prebiehajúcom procese spolupráce správy vytvárajú a konzumujú (Napoli et al, 2017; Nygren, 2016).

 

Otázky v rámci skúmania ekologickej perspektívy skúmajú:

 • infraštruktúru lokálnych médií,
 • spôsob ako sa príbehy vyvíjajú a posúvajú v miestnej komunite/spoločnosti, a tiež
 • výkonnosť rôznych aktérov v systéme lokálnych médií vo vzťahu k potrebám lokálnej spoločnosti a demokracii.

 

Vychádzajúc z výsledkov prieskumu SOM 2015 a 2017 o využívaní médií, a tiež z niekoľkých prípadových štúdií lokálnych komunít zisťujeme, že žurnalistika je len časťou týchto ekológií lokálnych médií, a je stále viac premiešaná s rôznymi druhmi mediálneho obsahu a správ na platformách ako sú FB či webstránky lokálnych aktérov, vrátane miestnych úradov a politikov.

 

Mediálna ekológia z lokálnej perspektívy

Ekologická perspektíva je vo výskume vývoja médií stále významnejšia (Anderson, 2016). Vychádza z kľúčového predpokladu, že vývoj médií je možné pochopiť len ako komplexný systém, pričom vplyvy nových médií a nových technológií možno pochopiť skúmaním toho ako sú tými zmenami ovplyvňované nové aj staré médiá. V klasickom ekosystéme – zmena v rovnováhe medzi rôznymi typmi (médií) ovplyvní všetky „druhy“ daného ekosystému.

Ekológia médií (prvýkrát Neil Postman 1960), kde súčasťou ekológie sú nie len médiá, ale aj používatelia.  Neskôr sa tento ekológia médií zúžila na opis systému médií a vzťahov medzi rôznymi formami médií, a na to ako tento systém napĺňa potreby spoločnosti. Prístup zameraný na vzťah medzi médiami bol použitý napr. v štúdii mesta Baltimore, alebo Philadelphia, kde sledoval tok správ medzi rôznymi platformami a tvorba nových príbehov.

Výsledky rozsiahleho výskumu v UK v meste Leeds – mediálne platformy ako blogy a webové stránky, rovnako ako plaftormy sociálnych médií ako FB, hrajú významné roly vo sfére lokálnych médií, avšak nenahrádzajú tradičné médiá ako noviny, TV a rádio. Namiesto toho slúžia ako doplnok a napĺňajú významné úlohy v kombinácii s platformami nových médií. Systém sa stáva stále viac hybridným, pričom sa menia ako staré, tak aj nové médiá. Tento výskum v meste Leeds je aj o tom, ako ľudia rozprávajú príbehy, a zdieľajú znalosti, a ako sú s tým spojené nové postupy v rámci meniacej sa mediálnej ekológie (Coleman, 2016).

Sociálne médiá nenahrádzajú tradičné médiá, ale menia kontext žurnalistiky, kde sú tradičné žánre miešané s osobnými správami. Ľudia používajú sociálne médiá na prepojenie s priateľmi a používatelia sú simultánne, v strede nekonečného toku všetkých druhov správ. Pre žurnalistov  sú sociálne médiá prítomné vo všetkých častiach pracovného procesu – nájsť nové nápady a zdroje, transfer správ a interakcia s čitateľmi. Pričom čitatelia sa stávajú zároveň aj tvorcami správ!

Hybridný mediálny systém, kde princíp starých a nových médií súťaží a prispôsobuje sa jeden druhému  – ekológia médií, kde staré médiá sú stále prítomné, ale zároveň sa menia aby prežili v novom mediálnom prostredí.

 

Úloha lokálnych médií sa mení a redukuje na jeden z mnohých uzlov globálnej siete, situovanej vo virtuálnom priestore tokov správ. Ekológia lokálnych médií je časťou sieťovej spoločnosti, avšak základnou podmienkou pre ne je prepojenie na konkrétne miesto a geo-sociálny prístup na pochopenie rámca pre lokálne médiá vo vzťahu k geografickému teritóriu a globálnym komunikačným sieťam. Nedávny výskum (Nygren & Leckner, 2017) ukázal, že je tu stále priestor pre lokálne médiá prepojené na lokálne miesta.  Ľudia majú stále záujem o lokálne správy tak ako predtým, v rovnako  rozsahu ako o celonárodné správy, a ešte viac ako o medzinárodné správy!

Hlavnou časťou demokratickej misie lokálnych médií je informovať o lokálnych politikoch, stať sa strážnymi psami lokálnej politickej sily a ponúknuť priestor na miestnu diskusiu.

 

 

Výskum lokálnych médií

Sa zameral na tri hlavné otázky:

 1. Ako sa menia vzory používania lokálnych médií?
 2. Ako sú umiestnené rôzne výstupy lokálnych médií a platforiem vo vzájomnom vzťahu?
 3. Aká je úloha žurnalistiky/novinárstva v ekológiách nových médií?

 

Na výskum sa použili dotazníky s otázkami ako:

 • Ako často používate rôzne druhy lokálnych médií? (zoznam médií)
 • Aký význam majú rôzne druhy lokálnych médií pre informovanie o lokálnej spoločnosti: (zoznam)
 • Ako často robíte nasledovné v rámci lokálnych skupín na sociálnych médiách (zoznam)

 

Päť sfér lokálnych médií

Týchto 5 sfér sa navzájom ovplyvňuje, majú vzájomné presahy a napĺňajú rôzne účely.

 

Prvá sféra – Lokálne noviny na báze predplatiteľov

Sú na ústupe. Od roku 2004 takmer polovica lokálnych kancelárií bola zatvorená (Nygren, 2017). Počet novinárov pracujúcich v tejto sfére sa znížil o 30-40%. Čítanosť papierovej verzie novín tiež klesá. Záujem ostáva u ľudí nad 50 rokov, avšak u ľudí 30-49 je to už len 23%. Online verzia má stabilné počty čitateľov, ale celkovo je počet online čitateľov len polovičný v porovnaní s čitateľmi tlačenej verzie. Medzi čitateľmi pod 50 rokov je online verzia populárnejšia ako tlačená. Kombinácia znižujúceho sa počtu čitateľov a odlivu reklamy ku iných kanálom ako sú Google a FB znamená, že noviny čelia ekonomických problémom. Následkom tohto poklesu čitateľov sa tieto noviny stávajú menej lokálnymi – často sú kúpené väčšími skupinami, ktoré majú centralizované produkcie, menej obsahu sa venuje lokálnemu trhu. Keď sú lokálne redakcie zatvárané, pokrytie lokálnych tém vzťahujúcich sa na miestnu samosprávu klesá a obsah sa stáva menej lokálnym a stále menej prepojený na lokálnu spoločnosť. Príklad jedného časopisu – počet článkov venovaných lokálnej správe poklesol z 70/80 mesačne na 30 mesačne po tom, ako sa presunuli do hlavnej kancelárie vzdialenej 100 km. Aj v stredne veľkých mestách, kde ešte lokálne noviny stále pretrvávajú, sa ich obsah mení. Často pokrývajú hlavne oblasť kriminality, nešťastí, než oblasť života danej komunity, či miestne kultúrne podujatia v porovnaní s obsahom spred 20 rokov. Redakcie novín sa znižujú na polovicu.

Množstvo novín vytvorilo symbiózu s lokálnymi sieťami sociálnych médií. Denne lokálne skupiny na FB vytvárajú správy pre lokálne noviny a skupiny aktivistov na FB majú jasné zameranie rozšírenie svojho pokrytia len z lokálnych novín. Transfer správ smerom z FB skupín do novín je vzájomne užitočný. Pre miestne noviny  sa FB stal hlavnou platformou interakcie s lokálnymi ľuďmi. Často publikujú nové články na témy ktoré generujú množstvo reakcií od ľudí. V redakciách novín sa zdôrazňuje, že interakcia na FB je najdôležitejšia cesta ako získať komentáre a zdieľať lokálne správy širšiemu okruhu ľudí. Často je FB miesto vďaka ktorému ľudia navštívia webové stránky novín.

Pre miestne noviny sa sociálne médiá stali konkurentmi v zmysle toho, ktorý kanál bude slúžiť ako hlavná lokálna verejná sféra. Lokálne noviny sa pokúšajú prepojiť s ľuďmi cez FB, ale v tom istom čase nie sú ochotné stať sa príliš závislými na FB, nakoľko ide o konkurenciu v zmysle svojich čitateľov, aj v zmysle odlivu financií.

Ľudia stále vnímajú lokálne noviny ako významný zdroj správ aby ostali informovaní o miestnej komunite. Podiel respondentov, ktorá odpovedali že tlačené noviny sú veľmi, alebo dosť dôležité, poklesol z 58% na 47%. Takže momentálne je viac ľudí používajúcich sociálne médiá ako FB, než odoberajúcich lokálne noviny, avšak noviny sú stále vnímanú ako dôležitejšie. Lokálne noviny majú stále druh kapitálu – dôvery (trustový kapitál) nakoľko slúžili miestnej komunite dlhý čas…

 

Druhá sféra – Verejnoprávne médiá

Ako napr. rádio  alebo TV ( RTVS). Verejnoprávne médiá nezaznamenali taký pokles ako tradičné médiá. Regionálne verejnoprávne médiá majú stále menšie rozpočty ako lokálne médiá, takže v mnohých ohľadoch sú závislé od pôvodné správy vytvorené lokálnymi médiami. V Helsingborgu napr. regionálne verejné médiá vyprodukujú 23 lokálnych správ vzťahujúcich sa k mestu za dva týždne, kým miestne noviny za rovnaké obdobie vyprodukujú asi 255 článkov. Regionálne verejnoprávne médiá vyprodukujú napr. 51 lokálnych správ na svojich stránkach, pričom takmer polovica z nich je o kriminalite a nešťastiach. TV aj rádio často berú správy od novín. Avšak lokálne verejnoprávne médiá predstavujú dôležitú alternatívu pokiaľ ide o veľké monopoly v tlačených lokálnych a regionálnych novinách.

Denné využívanie je ako pri TV tak aj pri rádiu na ústupe, na druhej strane podiel sledovateľov je vyšší ako pri tlačených novinách. Regionálne verejnoprávne médiá sú vnímané ako dôležitý zdroj informácií o lokálnej komunite. Dôvodom môže byť fakt že ľudia všeobecne majú dôveru vo verejnoprávne médiá, alebo aj fakt, že ide na rozdiel od novín o bezplatnú službu.

 

Tretia sféra – Hyperlokálne médiá

Novú skupinu lokálnych médií, ktoré sú viac lokálne ako tradičné médiá a viac semi-profesionálne z hľadiska obsahu, je skupina hyperlokálnych médií. Majú často „pozitívnejší“ obsah zameraný na lokálne iniciatívy… Ide napr. o voľne šírené bezplatné noviny, platené miestnych týždenníkov a nezávislé miestne spravodajské servery. Dôvodom ich vzniku je nespokojnosť s tradičnými médiami (príliš málo a príliš negatívne) a snaha prispieť k rozvoju tejto oblasti. Ide často o mesačníky, či každodenné správy na spravodajských serveroch. Obsah je tvorený profesionálmi aj amatérmi a ide skôr o vnímajú sa skôr ako patrioti než kritici. Tretina opýtaných číta voľne šírené lokálne noviny každý týždeň, čo je ale v komunitách bez lokálnych tradičných médií ešte vyššie.

 

Štvrtá sféra – Miestne samosprávy

Sú veľmi dôležitým aktérom v rámci ekológie lokálnych médií. V štúdii z roku 2017 sa zistilo, že väčšina samospráv expanduje svoje kanály ako výsledok poklesu pokrytia v lokálnych novinách. Počet zamestnancov na mieste komunikátorov samospráv sa zdvojnásobil a počet novinárov v lokálnych novinách poklesol o 25%. Mnohé samosprávy prijali bývalých novinárov na tvorbu ich webových stránok. Niektoré mestá si dokonca vytvorili svoje mediálne oddelenia na tvorbu online obsahu pre širšiu verejnosť – text, audio a video. Všetky samosprávy majú svoje webové stránky na komunikáciu s obyvateľmi mesta. Tieto stránky nie sú príliš využívané. Samosprávy sa takto snažia vyplniť medzeru ktorá vznikla po zatváraní lokálnych redakcií, avšak zároveň priznávajú, že nedokážu hrať úlohu nezávislého strážneho psa. Napriek všetkým snahám o komunikáciu na FB sú miestne samosprávy stále vnímané, ako hlas miestnej politickej sily.

 

Piata sféra – Siete lokálnych sociálnych médií

Sa vyvinuli do najčastejšie využívanej platformy lokálnych médií. V prieskume z roku 2017 až 46% respondentov uviedlo že využívajú FB minimálne 3x do týždňa ako zdroj informácií o ich lokalite. Využívanie FB ako platformy na lokálne info, je aktuálne vyššie, ako využívanie papierových aj online lokálnych novín. Twitter využíva asi 6% a blogy a webové stránky asi 15%.

Až 61% respondentov pod 30rokov vyžíva FB na sledovanie udalostí v lokálnej komunite, pričom tradičné médiá využíva len 10%. Napriek tomu sú tradičné médiá stále vnímané ako významnejšie ak chceme byť informovaní o dianí komunity. FB je častejšie používaný ale je vnímaný ako menej dôležitý. Avšak postupom času sa tento rozdiel zmenšuje!

Noviny sú dôležité pre emocionálne prepojenie s oblasťou a spoločnými skúsenosťami komunity. FB je dôležitejší pre vzťahy s inými ľuďmi, čo je iná forma sociálnych vzťahov. Tieto funkcie je ťažké oddeliť avšak vo všeobecnosti, verejná sféra vytváraná lokálnymi novinami je širšia a významnejšia pre lokálnu identitu a FB je užší vo svojom dosahu a funkcii (Paulsen Lie, 2018).

FB je využívaný na udalosti v miestnej komunite. Ľudia využívajú FB aj ako pasívne tradičné médium, ale aj aktívne – a vytvárajú vlastný obsah. Aktívne využívanie FB z lokálnej perspektívy sa stáva stále bežnejším, ale stále menej využívaným ako jej pasívne využívanie. Každý týždeň – 16% zverejní svoje fotky a texty, 12% diskutuje o lokálnych problémoch, 28% tam hľadá pomoc. Toto aktívne využitie je bežnejšie u mladšej populácie…

Na FB môžu vznikať lokálne komunity ako malé komunity na „stretávanie“, na nakupovanie a predávanie, na lokálne kampane, alebo miestne asociácie, či autority miestnej samosprávy, policajti, politické strany, lokálne médiá.

Dôležitá funkcia FB môže byť jej možnosť stať sa miestom organizácie miestnych názorov. Napr. proti zatvoreniu hospicu…

FB poberá tiež veľkú časť lokálnej reklamy!! V roku 2016 FB a Google mali z digitálnej reklamy 5x viac ako digitálne reklamy v denníkoch (Švédsko – Ohlsson, 2017).

 

ZÁVER

Zo štúdie v Leeds vyplynulo, že správy sú viac ako len produkt doručený ľuďom – predstava mesta sa tvorí cez príbehy, ktoré sa rozprávajú a cirkulujú, cez nové väzby medzi ľuďmi a tvorbou spoločného vnímania lokálnej komunity (Coleman, 2016).

Ekológia lokálnych médií  – žurnalisti, diskusie, marketing a osobné vzťahy – sú premiešané v denných postoch na sociálnych médiách a v rôznych typoch voľne šírených médií.

Mieša sa lokálne a globálne: sociálne vzťahy, správy a diskusie o lokálnych záležitostiach..

Výstup – rapídne zmeny vo vzoroch obzvlášť v tom, že lokálne noviny boli tradične kľúčovým aktérom ekológie lokálnych médií. Vzniká komplikovaná sieť vzťahov a závislostí. Online platformy vytvárajú hybridný mediálny systém.

V centre je FB – ktorý slúži ako verejný priestor prepájajúci ostatných aktérov. FB je využívaný všetkými aktérmi v ekosystéme za účelom prepájania s ľuďmi a ako platforma na publikovanie. FB je viac využívaný ako lokálne noviny. Avšak algoritmus FB je tajný – priame prepojenie medzi aktérmi médií a ľuďmi je prelomené.

Tradičné lokálne médiá si založili svoju legitimitu na ich úlohe v lokálnej spoločnosti – vytvárať lokálnu identitu a konať nezávisle, ako strážny pes voči politickej sile. Sociálne médiá nemajú tento typ legitímnosti/oprávnenosti. FB zmenil svoj algoritmus na jeseň 2017 a prezentuje menej prepojení na tradičné médiá, rozhodnutie sa urobilo v USA, ale následky pociťujú aj lokálne komunity inde vo svete. Zároveň odliv reklamy, ktorá predstavoval základ miestnej žurnalistiky už celé desaťročia, sa dnes stráca v gigantoch ako sú GB a Google.

Lokálne noviny – sú stále základom médií, produkujúce obrovský podiel originálnych správ. Aj keď čítanosť tlačených lokálnych novín klesá a využívanie online platforiem lokálnych novín nerastie – ľudia vnímajú lokálne noviny ako významnejšie v porovnaní s FB, keď ide o informovanosť o miestnej komunite. Lokálne noviny majú stále legitímnosť ako dôveryhodný miestny aktér, aj keď sa dostali pod vplyv (boli zakúpené) veľkých skupín.

Verejná služba (verejnoprávnosť) – má stále viacej používateľov a väčšiu legitímnosť ako FB v kontexte lokálnej ekológie. Verejnoprávne médiá sú na vrchole pyramídy novej ekológie, ale v tvorbe správ sú podradené lokálnym novinám. Ich význam ale rastie aj v súvislosti s tým, že redakcie lokálnych novín sa zatvárajú. Navyše – verejnoprávne médiá sú zadarmo, kým noviny sú platené.

Hyperlokálne médiá – (lokálne týždenníky zdarma a nezávislé lokálne online správy) narastajú tam, kde sú tradičné noviny už oslabené, prispievajú k ekológií lokálnych médií. Nie sú ale stabilné..

Miestne autority a samosprávy – vytvárajú svoje vlastné online komunikačné kanály aj sociálnych médiách.

 

Sociálne siete sa stali najsilnejším faktorom zmeny ekosystému lokálnych médií od vzniku televízneho vysielania. Menia nielen ekonomické podmienky, ale celý koncept lokálnych médií. Stávajú sa virálnym priestorom, kde každý aktér lokálnej komunity je prítomný a viditeľný. Sú ako parazitujúce – požierajúce ekonomické zdroje (reklama) a prinášajúce len verejný priestor. Na druhej strane, nový verejný priestor môže dať sociálnym aktérom lepšiu príležitosť aby boli viditeľní, a aby mohli ovplyvniť verejnú diskusiu obchádzajúc tradičné médiá.

 

 

Spracovala PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.