Naše združenie sleduje svojou činnosťou hlavný cieľ, ktorým je tolerancia, porozumenie, spolupráca a pomoc.

Špecifickým cieľom je interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou.