Analýza stavu komunikácie ako výstup projektu

0
420

Hlavná aktivita projektu, mala štyri podaktivity. Dve z nich smerovali k analýze stavu komunikácie, ktorú má verejná správa smerom k širokej verejnosti a k organizáciám, ktoré s ňou spolupracujú. Boli to podaktivity 1.1 Analýza stavu komunikácie a 1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie.

1.1 Analýzy stavu komunikácie

Analýza stavu komunikácie verejnej správy, jej mediálnych výstupov robili naši experti a odborníci.

Analýza prebiehala v nasledujúcich fázach:

 1. Prípravná fáza:
 2. rozdelenie územia Žilinského kraja na šesť prirodzených regiónov – Horné Považie ( okresy Bytča a Žilina ), Kysuce, Turiec, Orava, Liptov a mesto Žilina, ako samostatný región. V každom z týchto regiónov pôsobil „Odborník senior“ (1.1.7 až 1.1.12), ktorý bol buď v osobnom, alebo telefonickom kontakte so subjektmi verejnej správy.
 3. príprava formulára (dotazníka) prostredníctvom služby Google forms určeného na ukladanie informácií o komunikácií subjektov verejnej správy
 4. Fáza zberu dát: zbieranie dát odborníkmi – seniormi od subjektov verejnej správy v regiónoch Žilinského kraja v období od mája 2019 do novembra 2020
 5. Analytická fáza:
 6. čistenie dát
 7. analýza prvého stupňa
 8. analýza druhého stupňa

1.2 Hodnotenie súčasného stavu komunikácie

Spracovanie a vyhodnotenie všetkých analyzovaných problémov, potrieb a aktuálnych možností  v regióne.

Základné témy:

 • mediálna činnosť cieľových skupín
 • analýza nástrojov – výstupy a vstupy u cieľových skupín
 • marketing cieľových skupín v každom regióne
 • činnosť médií v regiónoch
 • hodnotenie dostupných mediálnych politík na regionálnej a lokálnej úrovni, identifikácia slabých a silných stránok, chýbajúcich nástrojov, identifikácia bariér a obmedzení

Hodnotenie bude kvalitatívne aj kvantitatívne a robené s ohľadom na špecifiká jednotlivých subjektov VS. Metóda: Práca odborníkov a expertov pri spracovaní dát. Osobné rozhovory medzi našimi odbornými a expertnými pracovníkmi a predstaviteľmi cieľových skupín.

 

Okrem našich odborných pracovníkov sa na napĺňaní cieľov a realizácii týchto aktivít podieľali aj dve kooperujúce organizácie, ktoré vznikli v rámci projektu. Bola to jednak Platforma na podporu komunikácie a aj multisektorové Partnerstvo. V Platforme boli združené MNO z regiónu, ktoré spolupracujú s verejnou správou, a v Partnerstve to boli profesné, odborné subjekty.

Súhrnným výstupom podaktivít 1.1 a 1.2  je materiál „Analýzy a hodnotenie stavu komunikácie“, ktorý bol podkladom pre našu ďalšiu prácu v projekte TAVES. Je to veľmi cenný materiál.

Ukážku samotnej analýzy nájdete na tejto našej webovej stránke v sekcii Verejná správa.